This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Oppilashuolto

TYÖALUSTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMAN OSALTA

Tälle alustalle voivat kommentoida kaikki mutta erityisesti ne, jotka olivat oppilashuoltolakikoulutuksessa 28.4.  Kyseisiä kommentteja siirretään tekstiosioon Pilkun tai Petrin toimesta.

MITÄ OPS 2016 TULEE KUVATA

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen, sen rakenne, tavoitteet ja toimintatavat

 • oppilashuollon palveluiden järjestäminen kunnassa, yhteistyö, vastuut ja

  työnjako eri toimijoiden kesken

 • oppilashuoltotyön organisointi

 • oppilashuolto yhteisöllisenä toimintana ja osallisuuden vahvistaminen

 • yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden, muiden

  asiantuntijoiden ja paikallisten tukiverkostojen kanssa

 • oppilashuollollinen tuki sekä tarvittaessa yhteistyö lastensuojeluviranomaisten

  tai poliisin kanssa tilanteissa, joissa lapsen tai nuoren kasvu ja kehitys voi kasvuympäristössä olevien tekijöiden vuoksi vaarantua

 • kasvu- ja oppimisympäristön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, seuranta ja arviointi kouluyhteisössä

 • oppilashuollon yleiset kirjaamiskäytännöt, yksittäistä oppilasta koskevan

  asian vireillepano ja käsittely

 • oppilashuollollinen tuki koulunkäynnissä sekä lapsen ja nuoren fyysisen,

  psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukemisessa

 • oppilashuollollinen tuki tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevan sekä

  joustavassa perusopetuksessa olevan oppilaan tukemisessa

 • oppilashuollollinen tuki oppilaan kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä

  vaikeuksissa

 • tuki oppilaan elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa vaikeuksissa esim. perheväkivalta, päihde- tai mielenterveysongelmat perheessä

 • kurinpitotilanteissa toimiminen ja oppilashuollollinen tuki kurinpitorangaistuksen

  yhteydessä tai silloin kun opetukseen osallistuminen on evätty

 • oppilashuollon yhteistyö koulutuksen eri siirtymävaiheissa

 • yhteistyö oppilaan ohjauksessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa

 • oppilaan terveyden- tai sairauden hoitoon tarvittavan tuen ja seurannan järjestäminen

 • tapaturmien ehkäiseminen, ensiapu, hoitoonohjaus ja seuranta

 • poissaolojen ehkäiseminen, seuraaminen ja niistä ilmoittaminen

 • tupakoinnin, alkoholin ja päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

 • kouluruokailun ja mahdollisten välipalojen järjestäminen

 • koulukuljetusten turvallisuutta sekä odotusaikojen järjestämistä ja turvallisuutta

  koskevat ohjeet

 • henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien sekä yhteistyökumppaneiden perehdyttäminen

 • oppilashuollon yhteistyön järjestämistä koskevaan suunnitelmaan

 • toimintaohjeiden päivittäminen, toteutumisen seuranta ja arviointi

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

 

TAVOITTEET JA TOIMINTATAVAT

 • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä

 • turvata varhainen tuki sitä tarvitsevalle

 • turvata oppilashuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu

 • toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajansa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa

 • määritellään opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaavat linjaukset

 • Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma

 • suunnitelman laadinta yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

 • toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen

 • arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista

 • palveluiden järjestäminen, työn- ja vastuunjako, yhteistyö

 • oppilashuoltosuunnitelmasta tiedotetaan koteihin …

 • suunnitelma tarkistetaan v. __________, vuoden kuluessa siitä, kun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu

Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee

 • yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
   

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan

 • koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt,
 • yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä,
 • yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa,
 • yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa,
 • yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä,
 • järjestyssäännöt,
 • poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen,
 • tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus,
 • tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen,
 • koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet,
 • suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä
 • toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa.


Seuraavassa määritellään kahden viimeksi mainitun suunnitelman tarkempi sisältö:

a. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma. Siinä otetaan huomioon sekä oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet koulussa. Suunnitelmassa kuvataan:

 • kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen,
 • edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla,
 • yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että sen kohteena olevan osalta,
 • yhteistyö huoltajien kanssa,
 • yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa,
 • suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille sekä
 • suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi.


b. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa

Oppilashuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Kriisisuunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma . Suunnitelmassa kuvataan:

 • kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä kriisitilanteissa,
 • johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa,
 • sisäisen ja ulkoisen sekä koulun ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet,
 • psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen,
 • suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille,
 • toimintavalmiuksien harjoittelu sekä
 • suunnitelman arviointi ja päivittäminen.


3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee

 • yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi.


Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan

 • yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa,
 • oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa,
 • yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä,
 • oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä,
 • asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä,
 • oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys sekä
 • yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi.


4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toimintatavat oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi. Suunnitelmassa kuvataan

 • oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä
 • yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille.


5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista .

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi . Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho koulussa, seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta

TYÖYHTEISÖN OSALLISTAMINEN ((Sanna, Miia, Olli ja Petri)

Palvelukyky: Tärkeää antaa kaikille 1) sama perustieto (laki, käytänteet, mitä asia tarkoittaa minun, luokkani ja oppilaiden osalta, aikataulu), 2) uskallus kysyä, tilanne on uusi kaikille 3) mentoreiden tuki

Aikaansaannoskyky: Annetaan henkilöstön omaksua asioita pieninä annoksina, itse tilanteet kouluttavat eli ennen oppilashuoltoryhmän kokousta pidetään valmistelukokous, muistetaan määritellä perustehtävä, riittävä tuki, heti, yhteiset pelisäännöt yms.

Ratkaisumme: Koulun kokouskäytänteisssä ja YT ajan käytössä tehdään selkeä suunnitelma, josta ilmenee ko. lukuvuoden kokousajankohdat niin oppilashuollon kuin opetussuunnitelman osalta, la 15.11. VESO-päivässä tällä teemalla on suuri painoarvo

Vaikuttavuus: Tänä vuonna koulujen yhteinen CAF arviointi kohdistui oppimisen ja kasvun tukeen, Nyt meillä on vertailupohjaa myös seuraavalle vuodelle. Kun ko. asiasta keskustellaan esim. joka toinen kuukausi kokouksissa, on ne hyvä aloittaa arviointikeskustelulla

KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEILLE:

Kirjataan tähän ajatuksia ensi lukuvuotta varten

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@anonyymi Petrin kommentti tähän on se, että meidän tulisi ajatella asiaa uudelta kannalta eli etteivät vanhat käytänteet ohjaa liikaa. Yksittäisen oppilaan kohdalla huolesta lähdetään kuitenkin edelleen liikkeelle
anonymous   (06.05.2014 16:50)
  Reply

Aloitetaanko siitä, miten nyt toimimme, huolen ilmaantuessa? Mitä uusi laki velvoittaa muuttamaan nykyisessä käytännöissämme?
anonymous   (29.04.2014 11:45)
  Reply