This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Arviointi 7.10.2015 VYK

Pohdintakysymykset

(Suluissa lukion opetussuunnitelman samankaltaisuus)

1. 7. luokalla voi olla vielä sanallista arviointia numeroarvioinnin sijasta (tai sen ohella). Missä tapauksessa sanallinen arviointi tukisi arvioinni tavoitteita parhaiten?

2. Millä keinoin opiskelun aikainen arviointi tulee luontevimmin toteutetuksi? (Lukion opetussuunitelmaluonnos: "Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. ")

3. Miten käytännössä voisi toteuttaa oppilaan osallistumisen tavoitteiden asetteluun? (Lukion opetussuunnitelmaluonnos: "Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan.")

4. Miten yhteistyö kodin kanssa arvioinnin suhteen on sujuvaa ja luottamusta ylläpitävää? (Lukion opetussuunnitelmaluonnos: "Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle.")

5. Mitä käyttäytymisen tavoitteiden tulisi sisältää? (OPS: arviointi ei saa kohdistua oppilaan persoonallisuuteen)

6. Miten arvioinnin avulla opettaja kehittää omaa työtään? (Lukion opetussuunnitelmaluonnos: "Opiskelijan oppimisen arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. ")

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

r2:
1. Sanallinen arviointi seiskalla
Taide- ja taitoaineet, joissa eteneminen on kokonaisvaltaista, voi sanallinen arviointi antaa lisäarvoa numerolle.
Miten sanallinen/prosessin aikainen arviointi dokumentoidaan?
Lukuvuosi/päättöarvioinnilla eri kriteerit, täytyy selvittää oppilaille hyvin.
Vahvuudet ja kehittämisen kohteet on tuotava selkeästi sanalliseen arviointiin. +Taso ja edistyminen.
Paikallinen päättäminen: annetaanko vain sanallista arviointia vai numero ja sanallista.
Milloin sanallinen arviointi tukee arviointia kokonaisuutena: Liikunnassa voi antaa lisäarvoa?

2. Luontevin toteutus
Etukäteen tutustuminen kappaleeseen, tunnilla harjoitustehtävä ja siihen saa opettajalta pisteitysohjeet.
Oppitunneilla annettu palaute.
anonymous   (07.10.2015 15:31)
  Reply

Nimetön leguaani:
2. Hyvä ja toimiva vuorovaikutus oppilaan ja opettajan kesken (kaikkea ei tarvitse kirjata monin eri sanoin).

Oppilaan ohjaaminen säännölliseen itsearviointiin.

Jatkuva arviointi ja keskustelu arviointiperiaatteista.

3. Riippuu opetettavasta osaalueesta: esim. opettaja avaa kurssin ja kertoo sisllöstä ja mitä kaikkea tavoitellaan (sisältötavoitteet ja muut esim. tietotekniset tavoitteet jne). Oppilaalle annetaan oma aika miettiä ja asettaa tavoitteita ja niiden kirjaaminen. Tietyin väliajoin opettaja muistuttaa, mitä tavoitteita nyt käydään läpi ja oppilas käy läpi omia tavóitteita.

4.Arviointitavoitteet ovat kaikkien tiedossa ja ne ovat julkisia, niistä on keskusteltu, arviointia on riittävän usein.
Vuorovaikutus ja luottamus opettajaan. Uskallus kysyä.

5. Arvosana on...

5 = jos on liikaa välituntialueelta poistumisia, jälki-istuntoja ja kirjallinen varoitus
6 = kun niitä on vähemmän

6. Tämä on paha, mutta hyvä...
anonymous   (07.10.2015 15:25)
  Reply

Ryhmä 8:
1. Sanallinen arviointi voisi olla hyväkin idea, kunhan jonkinlainen pohjakriteeristö on olemassa. Ainoastaan sanallinen arviointi ei ole mielekästä, mutta muun arvioinnin rinnalla se voisi toimia, erityisesti osana väliarviointia.
2. Luontevimmin onnistuu varmaan henkilökohtaisen, suullisen palautteen muodossa. Lisäksi voisi korostaa kurssin aikana tehtävien suoritusten merkitystä. Lisäksi jonkinlainen oppimispäiväkirja voisi auttaa opiskelijan oman työn ´ja oppimisen arviointia.
3. Heti jakson alussa laitetaan opiskelijat kirjaamaan ylös tavoitteensa ja jakson lopussa arvioimaan tavoitteiden toteutumista.
4. Väliarvioinnista tietoa koteihinkin. Puututaan ajoissa ongelmiin. Kaikki koetulokset Wilmaan mahdollisine lisätietoineen.
5. Miten käyttäytymistä voi arvioida irrallaan muusta opiskelusta? (esim. pelleily liikunnan tunneilla, tuntien häiriköinti, tuntiaktiivisuuden puute?) Taitojen osoitus jää vähäll, jos keskittyy muuhun. Samoin kiinnostus ainetta kohtaan ei vaikuta hyvältä. Vrt. arviointi ei saisi perustua ainoastaan kurssikokeeseen.
6. Tulokset voivat osaltaan kertoa, onko itse onnistunut tietyn asian opettamisessa.
anonymous   (07.10.2015 15:15)
  Reply

Ryhmä 7
Kysymys 1
Vastaan: Kirjallinen arviointi on työläs ja sanamuodoissa pitää olla tarkkana.

Puolesta: sanallisella arvioinnilla voi säästää oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota. Oppiaineen eri osa-alueiden arviointi on helpompaa eikä kaikkea osaamista laiteta yhteen pakettiin.

Taito- ja taideaineissa sanallinen arviointi voisi olla hyvä numeroarvostelun sijasta. Myös fysiikassa ja kemiassa, jossa osa arvioinnista tulee oppilastöiden tekemisestä, sanallinen arviointi voi olla kokeilemisen arvoinen asia. Jos kurssin sisältö on selkeä kokonaisuus, numeroarvio on mielestämme riittävä.

Ongelma? Jääkö seiskaluokan sanallinen arviointi päättötodistukseen ja miten jatko-opintopaikkaan hakeminen sitten onnistuu.

Kysymys 5
Ysin pitäisi olla ”perusnumero”. Nyt kympin saaminen käytöksestä on käytännössä utopistista. Toivoisimme, että kaikki numerot saadaan käyttöön.
Arviointiväli pitäisi olla ainakin kahdesti vuodessa, jotta yksittäinen rike (esim. lunttaus) ei vaikuta koko lukuvuoden käytösnumeroon.
Missä määrin huolellisuus vaikuttaa käytösnumeroon vai vaikuttaako lainkaan?
anonymous   (07.10.2015 15:14)
  Reply

RYHMÄ 1
- sanallinen arviointi tukee numeroarviointia (antaa oppilaalle tietoa siitä, mitä tämä arvosana tarkoittaa esimerkiksi jos saan arvosanan 7, mitkä tavoitteet olen saavuttanut
- opintojen aikainen sanallinen arviointi harkinnanvaraista
- pohdintaa: henkilökohtaiset keskustelut (kehityskeskustelut)tavoitteista auttavat pääseemään tavoitteisiin esimerkiksi liikunnassa
- sanallista arviointia voi antaa oppiaineesta riippuen
- joissakin valinnaisaineissa voisi olla vaan sanallinen arviointi (hyväksytty arvosana, jos tavoitteet on saavutettu)
- yksilökeskustelut saattavat tukea esimerkiksi heikon itsetunnon omaavan oppilaan motivoitumista opintoihin
- alakoulun ja yläkoulun nivelvaihearviointi?
anonymous   (07.10.2015 15:12)
  Reply

6. Sopia yhdessä arvioinnin kriteerit heti kurssin alussa
anonymous   (07.10.2015 15:11)
  Reply

Ryhmä numero 4

1. Opettaja antaa sanallista arviointia jokapäiväisessä työskentelyssä oppitunneilla. Lisäksi positiivista arviointia tulee antaa riittävästi, ettei negatiivinen painotu. Hampurilaismalli (positiivinen-negatiivinen-positiivinen) muistutuksena. Valinnaisaineet voisivat olla oikeastaan kaikki suoritusmerkinnällä, josta saisi sanallisen arvioinnin.

2. Opettajan sanallinen kannustus, pienet testit/kokeet matkan varrella. Ehkä itsearviointi keskelle kurssia tai ihan vaikka yhden tunnin osalta.

3. Sitoudutaan kirjallisiin yhteisiin tavoitteisiin allekirjoituksin, jotka käyvät myös kotona allekirjoitettavana. Voi perustua esim. aiempaan arviointiin ja itsearviointiin.
4. Kotiin pitää mennä tieto, miten arvioidaan, milloin arvioidaan ja millainen arvio on tehty.
5.
6. Opettajan pitää katsoa myös peiliin, jos oppilaat eivät saavuta tavoitteitaan.
anonymous   (07.10.2015 15:11)
  Reply

5
- Arviointi on sivistynyttä arvailua.
- Voisiko jatkuva arvointia olla jatkuvaa palautetta ja
arvostusta?
- Oppilas on kuin siemen, joka jo joskus koulussa versoaa taimeksi. Opettajalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta arvata kastelun ja lannoituksen tuloksia.
anonymous   (07.10.2015 15:09)
  Reply

6. Tulisi löytää itselle sopiva tapa arvioida ja alkaa kehittämään sitä hiljalleen tototun tavan lisänä
Esim. Lista tehdyistä matematiikan tehtävistä kurssin aikana
anonymous   (07.10.2015 15:09)
  Reply

Ryhmä 3
kohta 1: Riippuu paljon luokasta. Oppilaita on paljon, vie aikaa, koska sanallisen arvion pitäisi olla suullista ja henkilökohtaista. Sanallinen on helposti samankaltainen kuin numeroarviointi.

Milloin harjoitellaan, jos koko ajan arvioidaan?
Miten erotetaan asenne ja käyttäytyminen?
anonymous   (07.10.2015 15:07)
  Reply

Laita alkuun pohdintaryhmäsi numero, kiitos!

T.Pilkku
Pilkku   (06.10.2015 18:17)
  Reply