This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Etusivu

AJANKOHTAISTA

OPS:N PERUSTEET: http://www.oph.fi/download/163770_Perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.docx

Opettajat saavat OPS-työkaluun tunnukset. OPS-työkalu on tehty opetussuunnitelman rakentamiseen. Pohjana on yllä linkatut opetussuunnitelman perusteet. OPS-työkaluun pääset sivustolta https://virkailija.opintopolku.fi . Kirjaudut sisään, klikkaa yläpalkista Suunnittelu ja tarjonta, siitä avautuu mahdollisuus valita OPS-työkalu. Tämän jälkeen valitaan Asikkalan kunnan OPS.

HUOM! HUOLTAJAT JA MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIMME:

(KOMMENTOIKAA OIKEALLA OLEVAAN KESKUSTELE JA IDEOI -LAATIKKOON, jos laatikko ei näy, klikkaa oikealla näkymä-valikosta, keskimmäistä)

MITÄ VALINNAISAINEITA YLÄKOULUSSA OLISI HYVÄ TARJOTA?

Valtakunnallisesti on päätetty oppiaineista ja niihin käytettävistä tuntimääristä eri luokka-asteilla. Yläkoulussa luokilla 8-9 on kuitenkin oppilaiden valittavissa valinnaisia opintoja. Valtakunnallisesti tähän on asetettu rajat, joissa taito- ja taideaineiden valinnaisten määrä on sovittu, mutta näiden lisäksi kunnalla/kouluilla on mahdollisuus tarjota tulevaisuuden kannalta tarpeellisia taitoja ja tietoja valinnaisaineiden muodossa. Nyt valinnaisaineina on olleet mm ylimääräiset kielet, ilmaisutaito, tietotekniikka, maa- ja metsätalous, luova kirjoittaminen jne...

MITÄ TIETOJA JA TAITOJA TULEVAISUUDESSA MIELESTÄSI TARVITAAN? MITÄ VALINNAISAINEINA TULISI TARJOTA?

ARVIOINTI

Toivomme huoltajilta ja muilta asiasta kiinnostuneilta kommentteja, mitä meidän tulisi arvioinnissa ottaa huomioon. Opetussuunnitelmassa tulee kuvata, miten yhteistyö huoltajien kanssa toteutetaan (arvioinnissa). Tähänkin asiaan kuulisimme mielellämme kokemuksia ja uusia ehdotuksia.

ALUKSI POHJUSTUSTA:

 

" Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen.

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen osoittamiselle ole esteitä. Erilaisissa arviointi- ja näyttötilanteissa varmistetaan, että kukin oppilas ymmärtää tehtäväksi annon ja saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen. Lisäksi huolehditaan mahdollisuuksista hyödyntää tarvittaessa tieto- ja viestintäteknologiaa ja antaa suullisia näyttöjä. Myös oppilaiden mahdollisesti tarvitsemien apuvälineiden saatavuudesta sekä tarvittavista avustajapalveluista huolehditaan. Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollisesti puutteellinen opetuskielen/ suomen kielen/ruotsin kielen taito tulee ottaa huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa ja toteutettaessa."

" Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin antamalla tilaa oppimisen ja opintojen edistymisen pohdintaan ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tarkoitus on, että opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja.

Alemmilla vuosiluokilla itsearviointitaitoja kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan onnistumisiaan ja vahvuuksiaan koulutyössä sekä tulemaan tietoiseksi työlle sovittavista tavoitteista. Opetusryhmän yhteistä arviointikeskustelua käytetään paljon, annetaan myönteistä palautetta ja osoitetaan, miten monenlaisin tavoin jokainen voi onnistua työssään. Ylemmillä luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu voi olla analyyttisempää. Se ohjaa oppilaita toimimaan yhä itseohjautuvammin. Myös tällöin opettajien on tärkeä kehittää oppilaiden keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia osana ryhmän työskentelyä. Näin oppilailla on mahdollisuus oppia antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoisiksi edistymisestään ja ymmärtää, miten itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen."

Opetussuunnitelman perusteiden teksti arvioinnista löytyy kokonaisuudessaan omalta välilehdeltä: Arviointi

 

 

Tervetuloa kommentoimaan ja antamaan vinkkejä Asikkalan uudelle opetussuunnitelmalle (OPS 2016)!

Kulloinkin ajankohtaisesta aiheesta, kerromme tässä etusivulla. Mikäli aihe ja sisältö kiinnostaa ja synnyttää sinussa ajatuksia, kuulemme niistä mielellämme. Kunkin sivun oikeassa reunassa on Keskustele & ideoi -laatikko viestillesi. Mikäli tällaista ei ole heti sivunäkymässä, voit klikata sen näkyviin oikeasta yläkulmasta, vaihtamalla näkymää. Kirjoita kommenttisi perään oma nimesi.

Keskustelu on siis kaikille (huoltajat, oppilaat/opiskelijat, opetushenkilöstö, sidosryhmät, luottamushenkilöt, asiasta kiinnostuneet kuntalaiset) avointa!

 

Nyt mietittävänä:

Millainen on hyvä koulu?

Millaista on hyvä opetus?

Näillä kahdella kysymyksellä on hyvä aloittaa pohdinta, mihin suuntaan haluamme kouluamme muuttaa, mitä haluamme säilyttää ja mitä väistämätöntä näyttäisi edessä olevan.

Mikäli haluat pohdinnoillesi taustaa, suosittelemme luettavaksi opetussuunnitelman valtakunnallisesta luonnoksesta osion, joka löytyy tältä sivustolta otsikolla Perusopetus yleissivistyksen perustana.

 

Otalammella on kuvattu, mistä uudessa OPS:ssa on kysymys:

Valtakunnallinen OPS-aineisto

Linkki OPH:n OPS2016-sivulle:

http://www.oph.fi/ops2016

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@anonyymi Erittäin tärkeää. Olemme koulussa pohtineet paljon, mm. millä menetelmällisillä keinoilla rohkaisemme omatoimisuuteen, ja tarkoituksena on, että opiskelija otetaan mukaan enemmän jo tavoitteen asetteluun ja työtapojen valintaan, toivottavasti näilläkin keinoin vähitellen vastuu omasta oppimisesta kaikilla lisääntyy. Toiminnallisuuden lisääminen vaatii uutta ajattelua opetustilojen suhteen ja mm parempia ryhmän hallintataitoja. Meillä on kehitettävää paljon :) Kiitos erinomaisesta kommentistasi! /Pilkku
anonymous   (09.02.2016 21:40)
  Reply

Olisi hyvä jos opiskelijan itseohjautuvuutta kehitettäisiin jollain, vaikka valinnaiskurssilla. Peruskoulun jälkeisessä opetuksessa, ainakin ammatillisessa koulutuksessa, on voimakas suuntaus siihen että opettajan roolia pienennetään, opetusta muokataan "tiimioppimiseksi" ja omatoimiseksi opiskeluksi (henkilökohtaiset oppimispolut). Ohjaus toki säilyy mutta opetus- ja oppimismuoto kokee melkoisen muutoksen, ja se tulee vaatimaan opiskelijoilta melko paljon. Opetusta tullaan painottamaan työssäoppimisen/ -näyttöjen kautta. Tällöin opiskelijan itseohjautuvuus, aktiivisuus sekä sosiaaliset taidot korostuvat ja vaikuttavat opintojen edistymiseen sekä menestymiseen niissä. T: Sami Raunio
anonymous   (04.02.2016 10:35)
  Reply

Pilkku: Kiitos Merja kannustavasta palautteesta! Tähän minäkin uskon; yhdessä tekemiseen.
anonymous   (27.01.2015 13:48)
  Reply

Tämänpäiväinen veso Vykissä 14.1.2014 oli hyvää konkretiaa uuteen ops-elämään. Monialaisen työn suunnittelu onnistui. Jokaisessa koulussa on ammatillista osaamista. Se rohkeasti käyttöön ja pois vanhoista urautuneista rutiineista.Kiitos! T. Merja
anonymous   (14.01.2015 17:11)
  Reply

Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, digitalisoituminen,
elinikäinen oppiminen, toiminallisuus ja näistä erilaisia
aika ajoin muuttuvia variaatioita. Ei hakata liikaa sääntöjä kiveen.
anonymous   (14.01.2015 11:14)
  Reply

Oppilaan on keskeistä tiedostaa, että omistaa oppimisensa ja opiskelee itseään varten: motivaatio, tavoitteellisuus, palaute, oma-aloitteisuus jne.
anonymous   (15.11.2014 10:42)
  Reply

Motivaatio ja motivointi vaikuttaa kaikkeen. Oppimisen perusta on kiinnostus, jonka pohjana voivat olla oppilaan omat kokemukset, tunteet ja harrastukset. On tärkeää, että myös opettaja saa ja voi hyödyntää omaa persoonallisuuttaan työssään. R14
anonymous   (15.11.2014 10:40)
  Reply

Minäkuva ja tavoitteet herätti keskustelua. Miten tukea terveen itsetunnon kehittymistä? On helppo rohkaista, mutta miten työntää tyytyväinen oppija epämukavuusalueelle? Epäonnistuminen voi olla tie oppimiseen!
anonymous   (15.11.2014 10:34)
  Reply

Aktiivinen toimija tähtää elinikäiseen oppimiseen esim. itsearvioinnin, sinnikkään harjoittelun ja vuorovaikutuksen kautta. Näin hän saa parhaat edellyytykset hyvään elämään.
R13
anonymous   (15.11.2014 10:33)
  Reply

Miten tukea oppilaan itseohjautuvuutta? Suuri osa meidän mielestämme OPSia kuvaavista sanoista liittyi tavalla tai toisella itseohjautuvuuteen sekä sen edellytyksiin ja tärkeyteen, esimerkiksi aktiivinen toimija, motivaatio, tavoitteet, reflektointi, minäkuva ja elinikäinen oppiminen.
anonymous   (15.11.2014 10:29)
  Reply

Ryhmä 11

Yhdessä oppimisen haasteet!

Lahjakkaan ja tunnollisen oppilaan "kuorma" ryhmätilanteissa.
Erilaisten ryhmien hallinta ja arviointi. Toimivien kokoonpanojen järjestäminen. Erilaisten persoonallisuuksien ja eri aistien kautta oppimisen huomioiminen. Erilaisuuden hyväksyminen. Alisuoriutumisen riski olemassa.... vapaamatkustajien aktivoiminen.
anonymous   (15.11.2014 10:28)
  Reply

Usvaryhmä nostaa keskusteluun aktiivisen ja itseohjautuvan opiskelijan.
anonymous   (15.11.2014 10:27)
  Reply

Ryhmä 12: Uudessa oppimiskäsityksessä on nostettu esille tärkeitä ja monipuolisia asioita. Sen puitteissa jokainen opettaja voi löytää hyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita itselleen. Riippuen luokasta ja koulutasosta nämä asiat voivat painottua eri tavalla. Aktiivinen toimija ja hänen oppimistaitojensa sekä itsetuntonsa kehittäminen nähdään tärkeänä asiana. Hyvän oppimisilmapiirin merkitys korostuu.
anonymous   (15.11.2014 10:26)
  Reply

Paljonko on yksi?
anonymous   (15.11.2014 10:25)
  Reply

Ryhmä 5 pohtii näköaistin ylivaltaa.
Muiden aistien harjoittaminen jää selkeästi vähemmälle.
Kuitenkin muita aisteja ja kehollisuutta käyttämällä moni opetettava
asia jäisi paremmin mieleen. Haasteena kuitenkin aika, tilat, ryhmän
koko ja sen hallinta.
anonymous   (15.11.2014 10:24)
  Reply

Vuorovaikutus herätti eniten keskustelua. Keskustelimme esim. oppilaan ja opettajan kohtaamisesta, oppimaan opettamisesta ja vuorovaikutustaidoista. Haasteita nivelvaiheissa ja opettajan roolissa kasvattajana ja vuorovaikutuksen opettajana.

Keskusteluttanein sana herätti eniten kiinnostusta:)

Terveisin
Ryhmä 6
anonymous   (15.11.2014 10:24)
  Reply

Motivaatio on kaiken oppimisen ja opettamisen perusta.
Motivaatioon vaikuttavat mm. positiivinen vuorovaikutus, käsitys itsestä oppijana ja myönteiset tunnekokemukset.
anonymous   (15.11.2014 10:22)
  Reply

Otavaryhmä, joka ei ollutkaan Otava...
Tavoitteiden asettelu:
Asettaa haastetta opettaja, että osaa ohjata oppilasta / opiskelijaa asettamaan realistisia tavoitteita.
Tavoitteiden tulee olla riittävän yksinkertaisia, mitä pienemmästä oppijasta on kyse.
Aktiivinen toimija:
Passiivisesta kuuntelijasta kohti aktiivista toimijaa. Toiminnallisuus luvalliseksi... ;)
anonymous   (15.11.2014 10:22)
  Reply

Oppimaan oppiminen
Oppimaan oppimiseen sisältyy monta muuta oppimiskäsityskeskusteluun sisältyvää osaa. Hyvää elämää kohti kuljetaan oppimistaitojen kautta. Omaan oppimiseen sisältyy tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen itsearviointi ohjauksen, palautteen antamisen, harjoittelun sekä erilaisen tiedonhankinnan ja eri toimijoiden vuorovaikutuksen avulla. Oppimiskäsityksessä korostuu oppijan aktiivinen toiminta.
anonymous   (15.11.2014 10:21)
  Reply

Keskusteluttanein aihe oli seurausten huomioiminen ja oman toiminnan tavoitteellisuus, koska niistä on hyötyä oppilaille elämässä ja ihmisenä kasvamisessa.
anonymous   (15.11.2014 10:20)
  Reply